• Referat fra Generalforsamling i CCCD 2011  Referat fra Generalforsamling i CCCD afholdt på Agenavej 37, 2670 Greve.

  Valg af dirigent: Christian blev valgt.

  Valg af referent, Steffen blev valgt.

  Formandels beretning:
  se særskilt beretning.

  John takkede Claes for hans store entusiasme og engagement som formand, der var stående bifald.

  Fremlæggelse af regnskab og budget

  Helle omdelte regnskab pr. 30.9.2011, og gennemgik posterne.
  Takkede for den store opbakning til klubben der nu allerede er oppe på 105 medlemmer.
  Opfordrede til automatisk betaling, så vi sparer opkrævningsudgifter.
  Regnskab ligger på hjemmesiden.
  Mappe med regninger forelagt på GF

  Brian oplyste at det er dyrt at sende FDA kort ud til alle medlemmer.
  Forslag om at dele ud til lokale kontaktpersoner, der så kunne sørge for distribution til medlemmerne. Rene blev overordnet tovholder på dette.
  TP radio sponserer øl, vand og kaffe ved denne GF.

  Regnskab blev godkendt.

  Indkomne forslag:
  1. Jesper (smeden) Ønske om fastlagte træf et forår og et efterår. Det ene år skal forårstræf være på Sjælland, og efterårstræf i Jylland, og omvendt året efter.
  Forslaget blev vedtaget. Jesper bliver tovholder på Sjælland, og finder en der kan varetage jyllandssiden.
  1. Forslag om at diskutere hvad CCCD penge skal bruges til. Forslag/diskussion rykkes til eventuelt.
  2. Christian. Forslag om at klubben skal være åben for andre bilmærker end corvetter.
  Der blev diskuteret lidt, herunder om det skulle være et krav at man skulle have en bil, om pasus omkring passivt medlem skulle sløjfes i vedtægter, om en hvis %del skal være corvetter.
  Kim nævnte at der skulle stilles et forslag til godkendelse i dag hvis vi skulle have ændret vedtægterne.
  Forslag til afstemning: Der gives mulighed for optagelse af medlemmer med andre amerikanske biler. Corvetter skal minimum udgøre 80% af bilerne i klubben.
  Forslaget blev vedtaget.

  Fastlæggelse af kontingent:

  Claes foreslog uændret kontingent kr. 250.
  Kalvig foreslog en stigning med kr.50 kr. til kr. 300 .
  John: nævnte at det hænger sammen med hvad ønsker/planer der er.
  Helle: 250 er ok, men der kunne evt bruges mere på at udbygge vetteshoppen.
  Rene gik også ind for en stigning til kr 300, og ønskede konkret en udbygning af værktøjet til styretøjsudmåling.
  Jesper: min kr 250, og resten kan gives som frivillig tilskud.
  Helle enig i kr 250 som min. beløb.
  John: ok med kr 250 men efterspørger også ønskeliste på ting som vi kunne tænke os i klubben.

  Forslag: kontingent fastholdes som min kr 250, og ekstra donationer modtages gerne.
  Forslag vedtaget.

  Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  På valg er Roald og Michael, der begge modtager genvalg.
  Begge blev genvalgt

  Valg af suppleant: Karsten (Ruppe) blev valgt.

  Valg af revisorsuppleant: Dan blev valgt.

  Eventuelt:

  Rene: foreslår et årligt klubræs, opdelt i standart klasse og ”ræs ”klasse for modificerede biler.
  Jesper foreslog der i standart klasse kunne konkurreres på reaktionstid, og i ræs klassen på hurtigste tid.
  Michael nævnte at der kunne være risiko for at man kunne få opsagt sin forsikring hvis bilen blev brugt til ræs.
  Brian tager dette op i DASU, da det skal undersøges nærmere.
  Rene sørger for info angående ræs, og tilbyder også at holde en motoraften, nærmere herom følger.
  Klubræs skal ikke stå som fast punkt i vedtægter, og punktet kom ikke til afstemning.

  Forsette: indbyder til garagewarming den 13.10.11 –se også på hjemmesiden.

  Karsten: hvad skal CCCD penge bruges til : der blev diskuteres omkring dette, bla. Om tilskud på 200 pr træfweekend, og 100 pr træfdag pr. bil.
  Brian bruge penge på Herlevgård træf, som buffer hvis træf giver underskud pgr dårligt vejr.

  John efterlyste igen en ønskeliste over hvad penge skal bruges til. Er det træf eller f.eks. værktøj.
  Kalvig; man kunne øremærke ekstra donationer til specifikke ønsker.

  John efterspurgte hvad der min skal være i kassebeholdning.
  Rene forslag om flere konti til specifikke ønsker som værktøj, eller bestemte træf.

  Michael forslog at der vedtages en min. grænse for kassebeholdning

  Forslag om kassebeholdning på min kr 10.000 blev vedtaget .

  Helle: snak om metode til opkrævning af kontingent. Der blev talt om forskellige muligheder..
  Det blev vedtaget at der ikke fremover sendes girokort ud. Medlemmer skal selv sørge for indbetaling af kontingent. Der kommer reminder på hjemmeside. Michael sender påmindelse til dem der glemmer at betale.
  Brian. Fortalte om dragracing.dk som cccd kunne drage fordel af . der er afholdt 3 streetrace i Greve i år med 1500 til 2000 tilskuere, og op mod 80 biler til start ved sidste ræs.
  Claes tilbød at stå for en cccd stand i forbindelse med disse ræsarrangementer.

  Jesper: foreslog at finde at andet navn for ”vetteshop”, efterlysning af navne og afstemning om navn lægges på hjemmeside.

  Brian efterpørger hvad skal der være i vetteshoppen, forslag som kedeldragter, jakker blev nævnt.

  John: pas på med for meget lagerbinding

  Michael: styring af lager kan løses ved at der skal afgiver bestilling, og varer først købes når der er bestillinger nok, så må vi acceptere noget ventetid.

  Brian ønskede at købe 2 stk reklamesøjler – blev forevist på GF, Brian undersøger pris, og sender ansøgning til bestyrelse, der herefter afgør sagen.

  Årets medlem:

  Jesper (smeden) valgt som årets medlem, vandrepokal overrakt –stort bifald.

  Jesper donerede 5 cccd ure til aktion på GF, og yderligere 5 vil blive lagt som auktion på hjemmesiden. Auktionspris går ubeskåret til cccd klubkassen.
  De 5 vindere blev: Helle kr 300, Kalvig kr. 300 Forsette kr 300, David kr 350, Karsten kr 350.
  Et Sidste ur blev foræret til Lars, efterfulgt af klapsalver.

  Den officielle del af GF var herefter slut, og Christian takke for god ro og orden, herefter blev grillen startet op og der være lækre grillpølser til alle.

  For referat:
  Steffen