• tøjshop

  Image
 • Kalender / Events

  Viking Run 2024

  Fra: 01-08-2024 13:00
  til: 04-08-2024 17:00

 • Velkommen til

  CAJ1963
  30/04

  Raschat
  17/04

  Henrik J
  28/03

  Corvette Møller
  06/03

  TrilleHøy
  27/06

 • Vedtægter


  Vedtægter for Classic Corvette Club Denmark


  § 1


  Klubbens navn er CCCD: Classic Corvette Club Denmark.


  § 2


  Klubbens formål er:
  Klubbens formål er at formidle kontakt og fremme godt kammeratskab imellem Corvette entusiaster med henblik på
  samvær om og bevarelsen af Chevrolet Corvette.
  Klubben skal på non-profit basis fremme adgangen til dokumentation og teknisk viden, samt formidling af kontakter,
  information og leverandøraftaler som understøtter restaurering og vedligeholdelsen af Chevrolet Corvette.


  § 3


  I CCCD kan der optages medlemmer, som ejer en Corvette og / eller en anden amerikanerbil, uanset om den er
  indregistreret på danske nr. plader eller ej.
  Man kan også blive optaget som medlem hvis man har interesse for amerikanerbiler eller bare overvejer at købe én.
  Medlemskabet gælder medlemmet og dennes husstand, hvert medlemskab har 1 stemme i forbindelse med
  afstemninger.
  I CCCD skal der altid være en fordeling af bilerne således, at Corvetterne til enhver tid udgør minimum 80% af
  klubbens samlede vognpark.
  Ansøgning om medlemskab foregår via CCCD’s hjemmeside, det er til enhver tid bestyrelsens ret at afvise en
  ansøgning såfremt de finder det nødvendigt


  § 4


  Bestyrelsen består af 5 (+2 suppleanter) af generalforsamlingen valgte medlemmer, disse medlemmer skal være
  medlemmer af CCCD.
  Medlemmerne vælges for en toårig periode således, at der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
  Hvert år vælges 2 suppleanter.
  For at blive valgt ind i bestyrelsen skal man være fysisk til stede ved generalforsamlingen, dog med undtagelse af
  fravær som er godkendt af bestyrelsen inden generalforsamlingen.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med:
  Formand
  Næstformand
  Kasserer
  2 Bestyrelsesmedlemmer
  Web-master (denne funktion kan varetages udenfor den valgte bestyrelse men dog på vegne af denne)
  Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere poster.
  Suppleanterne indgår aktivt i forefaldende bestyrelses arbejde, såvel ved møder som løbende mail korrespondance.
  Såfremt der opstår behov for afstemning internt i bestyrelsen, har suppleanterne ikke stemmeret.
  En bestyrelsesbeslutning har kun gyldighed såfremt et simpelt flertal har stemt for den.
  Såfremt der sker signifikante ændringer som vedrører alle klubbens medlemmer skal der orienteres herom snarest
  muligt efter bestyrelsens beslutning er truffet.
  Sammen med valg til bestyrelsen vælger generalforsamlingen:
  To suppleanter - vælges for en etårig periode.
  En revisor – vælges for en toårig periode
  En revisor suppleant – vælges for en etårig periode.
  Et afgående bestyrelsesmedlem kan genopstille til valg på lige fod med andre opstillede.


  § 5


  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 4. kvartal. (Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30.
  september.)
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før
  generalforsamlingen.
  Bestyrelsen skal i størst mulig grad udnytte moderne teknologi hvad angår såvel indkaldelse, afstemning samt
  afvikling af generalforsamling.
  Endvidere kan bestyrelsen afvikle afstemninger via klubbens hjemmeside.
  Dagsorden inkl. indkomne forslag samt regnskab offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på klubbens
  hjemmeside.
  Såfremt man ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan man enten stemme via brev eller via fuldmagt.
  Stemmer man via fuldmagt skal denne fremvises til formanden umiddelbart inden påbegyndelsen af
  generalforsamlingen.
  Intet medlem kan repræsentere mere end en fuldmagt på generalforsamlingen.
  Dagsordenen skal som et minimum indeholde følgende punkter:
  Valg af dirigent.
  Valg af referent.
  Formandens beretning.
  Fremlæggelse af Regnskab og budget.
  Indkomne forslag.
  Fastsættelse af næste års kontingent.
  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisor suppleant.
  Æresmedlem / Årets medlem.

  Eventuelt.


  § 6


  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog skal beslutning om
  ophævelse af klubben og anvendelse af evt. midler tiltrædes af min. 3/4 af samtlige medlemmer.


  §7


  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel.
  Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige medlemmer skriftligt ønsker
  dette, det er bestyrelsens pligt at afholde denne med 30 dages varsel og senest i løbet af 6 uger.
  Indkaldelse kan foregå via klubbens hjemmeside og/eller mail.


  § 8


  Klubbens midler administreres af kassereren og opbevares på en bankkonto oprettet i CCCD’s navn.
  Det er kun kassereren der har adgang til kontoen.
  Betalinger over kr. 2.500,00 skal godkendes af bestyrelsen inden udbetaling.


  § 9


  Det årlige kontingent fastlægges af den ordinære generalforsamling og betales senest 20 dage efter modtagelse af
  information om konto nummer via mail.
  Indbetalings information fremsendes primo september.
  Såfremt et medlem ikke har betalt indenfor 20 dage efter fremsendelse af information om indbetaling, rykkes der pr.
  mail en gang, medfører dette stadig ikke betaling, vil medlemmet automatisk blive udmeldt af klubben, dette inklusiv
  sletning af profil på klubbens hjemmeside.
  Eventuel genindmeldelse kan ske på normal vis på et senere tidspunkt.
  Nye medlemmer betaler ved indmeldelse enten 1/1 eller 1/2 kontingent alt efter tidspunkt for indmeldelse.
  Ved indmeldelse mellem 1/09 og 31/03 betales der fuldt kontingent.
  Ved indmeldelse mellem 1/04 og 30/08 betales der halvt kontingent.
  Klubbens bestyrelse kan indstille personer til æresmedlem, dette skal efterfølgende bekræftes med et simpelt flertal
  på den generalforsamling hvor indstillingen sker, æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
  Årets medlem, som er et medlem der har ydet en ekstra ordinær indsats for klubben, findes af bestyrelsen.


  § 10


  Arbejdet i klubbens interesse er som et udgangspunkt ulønnet.
  Udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.


  § 11


  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt (e-mail) til kassereren og kan gøres på et hvilket som helst tidspunkt.
  Eventuelt resterende kontingent vil ikke blive refunderet.
  Udmeldelse indebærer samtidig sletning af profil på klubbens hjemmeside.


  § 12


  Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, uanset antallet af fremmødte medlemmer, hvis
  mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne, dog undtaget §6


  § 13


  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt en enstemmig bestyrelse finder det pågældende medlems opførsel /
  udtalelser etc. i strid med CCCD's interesser.
  Det ekskluderede medlem kan efterfølgende kræve taletid til næstkommende generalforsamling med henblik på at
  tale sin sag.
  Eventuel stadfæstelse af eksklusion skal derefter bekræftes ved en efterfølgende afstemning.


  § 14


  Klubben tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem.
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


  § 15


  Det tilstræbes at afholde mindst 3 træf om året, herefter benævnt Forårs-, Sommer- og Efterårstræf.
  Sommertræffet afholdes i lige år på Sjælland evt. i forbindelse med Viking Run og i ulige år i Jylland.


  § 16


  Klubben kan efter ansøgning og godkendelse af bestyrelsen yde tilskud til træf, sammenkomster mv.
  Ansøgning bilagt budget fremsendes til formanden.
  Tilskuddet kan normalt ikke være mere end ½ af det til enhver tid gældende fulde kontingent pr. deltager, i specielle
  tilfælde kan bestyrelsen dog godkende højere tilskud.
  Tilskud på 5 gange det til enhver tid gældende fulde kontingent eller derunder gives uden ansøgning.
  Tilskuddet kan aldrig være højere end de rent faktiske afholdte udgifter.
  Tilskuddet udbetales efterfølgende ved fremsendelse af bilag til kasser@cccd.dk, bilag bedes påført konto nr. hvortil
  beløbet skal refunderes.
  Alle træf afholdes af klubbens medlemmer for klubbens medlemmer.
  Gæster ved klubbens træf må ikke tage del i forplejningen af klubbens medlemmer eller benytte sig af faciliteter som
  klubbens medlemmer har betalt for at leje (bane, rullefelt etc.), med mindre det særskilt er aftalt at gæster kan
  deltage på lige fod med klubbens medlemmer ved at betale et træfgebyr.