• Administrator


  Her tager vores formand forskud på sæsonen i sin Stingray:


  ...  Normal ventetid på historiske plader

  Ventetiden på at få historiske nummerplader har siden 1. april, hvor også biler fra 1958 til 1976 har kunnet få sorte to-bogstavsplader, været ekstrem lang. SKAT har nu overfor MhS lovet, at leveringstiden fra den 26. august fremover vil blive maksimum 8 uger, sådan som det oprindeligt var bebudet fra SKATs side.

  SKAT beklager, at ventetiden på de bestilte plader fra april og frem til i dag, har været så lang, men forklarer det med, at der har været ekstraordinært mange
  ...
  Lørdag den 9 April i Fredericia


  Foråret er kommet og sæsonen er så småt ved at starte.

  Igen i år lægger vi ud med to motordage, en i øst og en i vest.

  Der er kaffe på kanden, lidt på grillen og så justerer, skruer, skiller og samler vi ad i fællesskab.

  Skruedagene er gode steder at lære lidt mere eller lære fra sig, hjælpe de andre i klubben eller selv få lidt hjælp til stort ...
  Udgivet den 21-10-2010 15:22
  Article Preview

  Helt sensationelt har GM nu åbnet arkiverne så det er muligt at finde ud af om en Corvette med numbersmatchpapirer er ægte. Der har jo igennem tiderne gået mange historier om Corvetter med falske papirer, men nu er tiden kommet hvor man kan finde ud af om det er sandt eller ej, log ind på klubhjørnet og se detaljerne.

  ...
  Article Preview

  Graceland indvielse på fredag.

  Classic Corvette Club Denmark deltager ved åbningen af Elvis Presleys Graceland i Randers den 15 April..

  Det bliver den eneste tro kopi af Graceland i hele verden!  Klubben er i tæt dialog med Henrik fra Elvis Unlimited, for hvad der skal ske på denne dag, og en ting er sikkert - det bliver et brag af en åbning! Bl.a Cadillac og Mustang klubben deltager og der vil være massiv presse og TV-dækning fra ...
  Udgivet den 03-10-2010 09:49
  Article Preview

  Magnussen, Gavin og Collard vandt lørdag nat dansk tid det amerikanske Le Mans i GT2, et dramatisk opgør med Ferrari, Porsche og Ford GT. Ferrarien løb tør kort før målstregen, Corvetten lige efter at have passeret målstregen.  Se sidste omgang her, helt sensationelt !  Video lige efter sejren: ...
  Article Preview

  Kære medlem,

  Jeg vil gerne invitere dig og din familie til efterårstræf og skruedag

  Lørdag den 25. september klokken 12:00


  Herlevgaard
  Lyngevej 16
  3400 Hillerød

  Jeg hiver den store havegrill frem og steger nogle pøller, som vi kan spise mens vi går og sparker dæk.

  Vel mødt i de smukke omgivelser !

  Med venlig hilsen

  Formand Claes

  ...
  Article Preview

  Stil Corvetten i Klubgaragen !

  Her kan du lægge din bil eller biler med billeder og beskrivelser ind.

  ...

  Morten Bay blev hurtigste mekaniker på Viking Run 2010 og løb af med præmien på 2 dunke klassisk olie, her ønskes han tillykke af formanden for Classic Corvette Club Denmark, Claes Falkentoft til højre:

  Vedhæftet fil 608

  http://www.cccd.dk/images/ecklers.png


  Classic Corvette Club Denmark har indgået en særdeles fordelagtig rabataftale med Ecklers, log ind og se flere detaljer.

  Klik her for at se hvordan du bruger aftalen eller se den under Rabatordninger : Vejledning


  Tak til Morten for at få denne aftale i hus


  Classic Corvette Club Denmark og Nordisk Veteran samarbejder, log ind og se de nærmere detaljer.

  Tak til Brian for at få denne aftale i hus  Sæt kryds i kalenderen den 6. - 8. August hvor vi holder sommertræf på Viking Run.


  Vi har fået tildelt en rigtig god plads hvor vi kan udstille vores biler og hænge ud og allerede nu er forberedelserne i gang for at gøre klubbens første sommertræf så godt så muligt.

  Forløbigt program (CCCD's aktiviteter er med fed skrift opdateres løbende):

  PROGRAM

  Fredag:

  • Kl. 12.00 dørene åbnes for dette års træf, banken er åben
  • Kl.
  ...

  http://www.cccd.dk/gallery/files/1/regnskab.jpg
  Der er nu oprettet et forum hvor samtlige ind og udbetalinger til og fra CCCD vil blive vist, det gør regnskabet lettere at føre og alle medlemmer har samtidig mulighed for at følge med i hvad klubbens penge bliver brugt til, indbetalinger vil selvfølgelig være anonyme hvis nogen måtte ønske det.  imovane

    

  Bestyrelse  Formand Michael Pedersen #26 20 86 38 39 michael@cccd.dk
  Næstformand Karsten "Ruppe" #07 karsten@cccd.dk
  Kasserer Jesper Bornhuus #95 kasser@cccd.dk
  Bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen #140 bjarne@cccd.dk
  Bestyrelsesmedlem Niels aka Nillerdrengen #61 niels@cccd.dk
  Suppleant Leif Thomsen #159 leif@cccd.dk


  Øvrige tillidsposter

  Revisor Lise Krell Wagner
  Revisorsuppleant Brian Petersen
  Webmaster David webmaster@cccd.dk

  Indbetalinger til klubben


  Mobilpay 13361 eller til konto Regnr. 7890 Kontonr. 3402929 (Salling Bank)

  Husk at angive navn og medlems nummer. PT er medlemsskab kr. 350,00 pr. år.  § 1

  Klubbens navn er CCCD: Classic Corvette Club Denmark.


  § 2

  Klubbens formål er;

  Klubbens formål er at formidle kontakt og fremme godt kammeratskab imellem Corvette-entusiaster med henblik på samvær om og bevarelsen af Chevrolet Corvette. Klubben skal på non-profit basis fremme adgangen til dokumentation og teknisk viden, samt formidling af kontakter, information og leverandøraftaler som understøtter restaurering og vedligeholdelsen af Chevrolet Corvette.  § 3

  I CCCD kan der optages medlemmer, som ejer en Corvette og / eller en anden amerikanerbil, uanset om den er indregistreret på danske nr. plader eller ej. Man kan også blive optaget som medlem hvis man har interesse for amerikanerbiler eller bare overvejer at købe én. Medlemskabet gælder medlemmet og dennes husstand. I CCCD skal der altid være en fordeling af bilerne således, at Corvetterne til enhver tid udgør minimum 80% af klubbens samlede vognpark. Ansøgning om medlemskab foregår via elektronisk formular på CCCDs hjemmeside/Forum. Det er til enhver tid bestyrelsens ret at afvise en ansøgning såfremt de finder det nødvendigt  § 4

  Bestyrelsen består af 5 (+1 suppleant) af generalforsamlingen valgte medlemmer, disse medlemmer skal være aktive medlemmer af CCCD.

  Medlemmerne vælges for en toårig periode således, at der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Hvert år vælges 1 suppleant.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

  Formand,
  Næstformand,
  Kasserer,
  Lands eventmager (ikke bestyrelsesmedlem)
  Web-master(denne funktion kan varetages udenfor den valgte bestyrelse men dog på vegne af denne)

  Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere poster.

  Suppleanten indgår aktivt i forefaldende bestyrelses arbejde, såvel ved møder som løbende mail korrespondance. Såfremt der opstår behov for afstemning internt i bestyrelsen, har suppleanten ikke stemmeret.

  En bestyrelsesbeslutning har kun gyldighed såfremt et simpelt flertal har stemt for den.

  Bestyrelsen har pligt til løbende at holde klubbens medlemmer orienteret om det daglige bestyrelsesarbejde, som et minimum bestående af et nyhedsbrev hver 3. måned. Såfremt der sker signifikante ændringer som vedrører alle klubbens medlemmer, skal der orienteres herom snarest muligt efter bestyrelses beslutning er truffet.  Sammen med valg til bestyrelsen vælger generalforsamlingen:

  En suppleant, som vælges hvert år.

  En revisor – vælges for en toårig periode

  En revisor suppleant – vælges for en etårig periode.  Et afgående bestyrelsesmedlem kan genopstille til valg på lige fod med andre opstillede.  § 5

  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 4. kvartal. (Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.)

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal i størst mulig grad udnytte moderne teknologi hvad angår såvel indkaldelse, afstemning samt afvikling af Generalforsamling. Endvidere kan bestyrelsen afvikle afstemninger via klubbens hjemmeside.

  Såfremt man af andre årsager ikke kan deltage i Generalforsamlingen, kan man enten stemme via brev eller via fuldmagt.
  Stemmer man via fuldmagt skal den fremvises til formanden umiddelbart inden påbegyndelse af Generalforsamling.

  Dagsordenen skal som et minimum indeholde følgende punkter:

  Valg af dirigent.

  Valg af referent.

  Formandens beretning.

  Fremlæggelse af Regnskab og budget.

  Indkomne forslag.

  Fastsættelse af næste års kontingent.

  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Eventuelt.  § 6

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog skal beslutning om ophævelse af klubben og anvendelse af evt. midler tiltrædes af min. 3/4 af samtlige aktive medlemmer. Passive medlemmer har taleret på Generalforsamlingen men kan ej stemme.  §7

  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel.

  Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige aktive medlemmer skriftligt ønsker dette, det er bestyrelsens pligt at afholde denne med 30 dages varsel og senest i løbet af 6 uger. Indkaldelse kan foregå via klubbens hjemmeside og/eller mail.  § 8

  Klubbens midler administreres af kassereren og opbevares på en bankkonto oprettet i CCCD’s navn. Det er kun kassereren der har adgang til kontoen.

  § 9

  Det årlige kontingent fastlægges af den ordinære generalforsamling og betales senest 4 uger efter modtagelse af information om konto nummer via mail. Indbetalings information fremsendes primo september. Såfremt et medlem ikke har betalt indenfor 4 uger efter fremsendelse af information om indbetaling, medfører dette automatisk udmeldelse af klubben, dette inklusiv udelukkelse af forum. Eventuel genindmeldelse kan ske på normal vis på et senere tidspunkt.  Nye medlemmer betaler ved indmeldelse enten 1/1 eller 1/2 kontingent alt efter tidspunkt for indmeldelse.

  Indmeldelse mellem 1/09 og 31/03 koster kr. 350,-
  Indmeldelse mellem 1/04 og 30/08 koster kr. kr. 175,-

  Klubbens bestyrelse kan indstille personer til æresmedlem, dette skal efterfølgende bekræftes med et simpelt flertal ved næstkommende Generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

  § 10

  Arbejdet i klubbens interesse er som et udgangspunkt ulønnet. Udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.  § 11

  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt(e-mail) til Kassereren og kan gøres på et hvilket som helst tidspunkt. Eventuelt resterende kontingent vil ikke blive refunderet. Udmeldelse indebærer samtidig øjeblikkelig sletning af profil, samt adgang til forum.  § 12

  Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, uanset antallet af fremmødte medlemmer, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Dog undtaget §6  § 13

  Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt en enstemmig bestyrelse finder det pågældende medlems opførsel / udtalelser etc. i strid med CCCD's interesser.
  Det ekskluderede medlem kan efterfølgende kræve taletid til næstkommende Generalforsamling med henblik på at tale sin sag. Eventuel stadfæstelse af eksklusion skal derefter bekræftes ved en efterfølgende afstemning.  § 14

  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.  § 15

  Det tilstræbes at afholde mindst 3 træf om året, herefter benævnt Forårs-, Sommer- og Efterårstræf. Sommertræffet afholdes i lige år på Sjælland(Viking Run) og i ulige år i Jylland. Endvidere skal det tilstræbes at afholde den Ordinære Generalforsamling ifm. afholdelse af Efterårstræffet.  § 16
  Det er den enkelte træfarrangørs pligt at forsøge at opnå et sådan budget at træfgebyret pr. deltager bliver ca. 300-500,- kr.
  Er dette ikke muligt grundet hyttepris etc., skal det skrives i invitationen at prisen ved eks. 20 deltagere kan blive omkring XXX kr.


  Alle træf afholdes af klubbens medlemmer for klubbens medlemmer.
  Gæster ved træf er meget velkomme.
  Gæster ved klubbens træf benytter sig ikke af faciliteter som klubbens medlemmer har betalt for at leje (bane, rullefelt etc.)
  by Udgivet den 18-05-2010 19:26
  Article Preview

  Så er der blevet oprettet et forum med nyheder, de fleste er dog på engelsk, der benyttes såkaldte RRS feeds, dvs. at nyhederne automatisk kommer ind på forum når de bliver lagt ud på nettet.

  ...
 • Flere tweetss