• Emner

  Udgivet den 30-12-2021 15:32

  Referat Generalforsamling i CCCD 10-11-2018 i Vejen.

  1. Til dirigent valgtes Ole
  2. Til referent valgtes Jan-Erik (Jancon)
  3. Formandens beretning:

  Gennemgang af CCCD aktiviteter

  Klubmedlemmer Brian og Helle afholdt et winter-meet med 21 deltager til spisning og klub hygge.
  Klubmedlem Niller har afholdt et garage møde med et tema omkring dæk og fælg størrelser til Corvetter hvor ca. 10 medlemmer kom.
  I Pinsen en super fed tur til Sverige med nok det bedste vejr alle tre dage. Det var en tur med ren råhygge, super flot køretur rundt i det svenske og der deltog 16 personer.
  Der har været inviteret til US Meet Kettinge ved medlem René og Merete med helstegt pattegris med tilbehør inkl. drikkelse, samt levende musik til underholdning. Inden spisning var der et cruise rundt på Lolland og Falster med besøg på Vennerslund Gods og Krenkerup bryghus, Holten Strand ved Nysted blev sprunget over på grund af tidsnød, dog var der et medlem der nåede det. Der deltog i alt 40 personer heraf 14 medlemmer af CCCD.
  Der er afholdt et hyggeligt træf ved Viking Run med spisning både fredag og lørdag samt en masse biler af alle slags, der deltog 24 personer.
  Der er afholdt en garage dag hos Frank i Glostrup, hvor 9 medlemmer mødte op. Dem kunne der godt være flere af.
  Der er afholdt et efterårs træf henover en weekend på Krakær camping med ren råhygge og en fed udflugt til et motor museum

  Debat:

  Formålet med klubben fra start - Hvad sker der i vores biler og hvorfor. Fornemmer ...
  Udgivet den 30-12-2021 15:32

  Referat CCCD Generalforsamling 2019

  Fanen vajer over den velbesøgte generalforsamling

  Afholdt den 2. november 2019.

  1. Valg af dirigent.


  Bestyrelsen udpeger på dirigenten


  Ole blev valgt til dirigent.

  2. Valg af referent

  David blev valgt til referent.

  3.Formandens beretning.
  Klubben har igennem året været i god gænge og der har været afholdt end del arrangementer:
  18. november 2018 afholdtes der et super arrangement med hjemmelavet æbleskiver og gløgg, med stor opbakning af vores medlemmer. Jeg håber dette arrangement fortsætter, det har nu fundet sted 3 til 4 gange. Arrangementet blev afholdt hos Anette og Anders.
  Frank Høfner afholdte en teknik-dag omkring bagtøj, hvor en del medlemmer deltog og det var superhyggeligt.

  17. marts 2019 afholdte David en værkstedsdag hvor teknikken gik ud på at renovere trailing arms, der var et stort fremmøde.

  3.-5. maj 2019 var der sommer meet i Kølkær. En super god weekend i det kolde jyske land med morgenfrost på alle biler, samt en rigtig hyggelig køretur ud til Kim og se hans helt nye Corvette C4 ZR1 med en blanding af en GM og Lotus motor, der var 3 andre medlemmer som vi hilste på.

  27.-30. juni deltog 3 biler fra vores klub i Allycat.

  30. juni var der en sommerkøretur. Turen gik fra Roskilde over Holbæk til Gerlev kro med frokost. Derefter spistes der is på Kulhuse Havn. Der deltog 8 biler.

  24. august lørdagstur. Turen gik fra Glostrup over Frederikssund til Holbæk, hvor der indtages frokost på Vadestedet. Der deltog 8 køretøjer.

  Kommende arrangementer 2020:

  Den 16. maj/uge 20 fylder Classic Corvette Club Denmark 10 år. Dette afholdes i Blåvand med forhåbentlig en kæmpefest med hygge og samvær for klubbens medlemmer, samt nogle hyggelige køreture i området. Bestyrelse har afsat i 2018 kr. 20.000,- i 2019 kr. 10.000,- til at dække forplejning, hygge og drikkelse samt leje af feriehus.

  Viking Run i Roskilde som er et arrangement hvor CCCD deltager.

  Formanden håber på, at vores medlemmer vil lave flere teknik/garagedage, således at vi får et bedre socialt netværk vinterperioden over.
  Klubben har i dag 70 medlemmer og 414 følgere på Facebook.

  4. Fremlæggelse af Regnskab og budget.

  Jesper fremlagde det af revisoren (Tina) godkendte regnskab og der var ingen bemærkninger til indholdet.

  Det blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
  Den aktuelle bankbeholdning er på 45.000 kr.

  5. Indkomne forslag.

  Der var ingen indkomne forslag

  6. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Det blev besluttet af det nuværende kontingentbeløb fastholdes.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Michael og Carsten var på valg og modtog genvalg - klapsalver.

  Leif fortsætter som suppleant - klapsalver.

  Revisor: Lise - Revisorsuppleant : Brian – klapsalver.


  1. Eventuelt.


  David blev valgt til årets medlem i kraft af sit arbejde med hjemmesiden.

  Klub-effekter: Det aftaltes at Karsten skulle udrede klubbens GoPro kamera, de øvrige effekters placering kan ses på klubbens hjemmeside, Tipien er hos Brian og Helle.

  Viking-Run : Det blev besluttet at der i lighed med tidligere år nedsættes en arbejdsgruppe til at arrangere CCCD’s detagelse i Viking Run. Der var stemning for igen i 2020 at leje hallen i tilfælde af regnvejr.

  Hjemmeside: Hjemmesiden opdateres løbende og en større ændring er på vej. Efter ønske fra flere medlemmer sættes tiden for hvor længe man er logget ind op, dette for at forhindre at man bliver logget ud imedens man er ved at skrive et indlæg.

  Julefrokost / Wintermeet afholdes hos Niller den 25/1/2020.

  Bestyrelsen vendte tilbage fra konstitueringsmødet og meddelte at alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter i de nuværende poster.

  Den nuværende rolle som eventmanager slettes fra hjemmesiden.

  Der afholdes forårsmønstring den 25. april hos Brian og Helle, flere detaljer senere.

  Der blev mindet om at medlemmer af CCCD har mulighed for at støtte klubbens arbejde ved at bestille et OK benzinkort

  Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden.

  .
  Article Preview  Årsmøde 2012

  lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00

  Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011/2012
  5. Fremlæggelse af budget og kontingent for 2012/2013
  6. Optagelse af nye medlemmer
  7. Indkomne forslag og emner
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

  Referat:

  Punkt 1) Valg af dirigent og referent:

  Bestyrelsen foreslog advokat Esben Bigaard som dirigent og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen som referent – Begge blev valgt

  Punkt 2) Kontrol og regulering af de tilsluttede foreningers stemmer

  Til stede var 90 personer, der repræsenterede i alt 48 klubber, med et samlet stemmetal på 319 stemmer

  Punkt 3) Formandens beretning

  Anders Nannerup:
  Det nye år begyndte netop som vi havde lanceret et projekt med formålet at etablere tidssvarende datagrundlag, for bestanden af historiske motorkøretøjer. Målet var at etablere argumenter for hobbyens store samfundsmæssige værdi såvel yderst begrænsede miljøpåvirkning.
  Vi havde i det forgangne år lykkedes med at etablere god kontakt og dialog med politikere og embedsmænd og tiden var derfor inde til at vi i højere grad kunne fokusere på det fremadrettede arbejde.

  Igennem undersøgelse hos udvalgte medlemsklubber, køb af data fra Danmarks Statistik og den smule data vi kunne få direkte oplyst hos SKAT, lykkedes det få etableret et seriøst datagrundlag, og fremover har vi et godt datagrundlag for at kunne argumentere vores sager. Sideløbende med dette arbejde begyndte vi at se på sekretariatets fremtidige arbejde. Vi besluttede at det skulle ændres fra den ganske administrative og koordinerende funktion som vi havde haft gavn af i opbygningsfasen, til fremover at skulle agere langt mere selvstændigt med motorhistorisk og teknisk indsigt ved løsning af specifikke opgaver.
  Sekretariatsleder Ole Pedersen havde sine primære kompetencer på det administrative område, så vores nye strategi var således hovedårsag til at vi i september valgte at opsige ham for derefter at indlede søgningen på en kandidat med en passende baggrund, viden og indsigt i det motorhistoriske.
  Efter en kort og hurtig proces hvor vi var i dialog med flere spændende kandidater faldt vores valg på Johnny Berg Rasmussen der tiltrådte stillingen som ny sekretariatsleder den 19. november. Mange kender Johnny fra hans mangeårige engagement i hobbyen, og vi opleverallerede den positive effekt af at have en sekretariatsleder der virkelig forstår og brænder for de historiske motorkøretøjer.

  Forud for beslutningen om at ændre på sekretariatets bemanding havde vi brugt en periode til at drøfte og formulere vores politik gående fremad. Resultatet kunne ses første gang offentligt i oktober hvor MhS giver høringssvar i oktober vedr. ”Bekendtgørelse om værdifastsættelse af motorkøretøjer m.v.”.
  Med overordnet afsæt i FIVA’s internationale definitioner kombineret med klar fokus mod en række meget specifikke områder, har vi formuleret en klar politik på følgende områder:
  Aldersgrænsen for veterankøretøjer skal ændres fra den nuværende løbende grænse på 35
  år til en løbende grænse på 30 år.

  Definitionen for veterankøretøjer skal ændres. Det bør fremover defineres som et køretøj som
  er over 30 år og som fremstår ”historisk tidssvarende”, frem for den i dag brugte ...
  Article Preview
  Hej til alle ude i klubberne.

  Den danske ”sommer” er slut. Vinteren nærmer sig med stormskridt, og vores biler skal gemmes væk.

  Der er dog lige noget som skal overstås før vi pakker bilerne væk for denne sæson.

  Der er Scandinavian Custom Show i Bella Center d. 4-5-6 november.

  I år har man tænkt sig at prøve noget nyt. Man vil lave en 1.700 kvm. Hot Rod City med massere af fine Hot Rods, det hele bygges op som en gammel 50ér by med gammel ...

  Kære medlemmer af CCCD

  Tusind tak for en helt fantastisk Corvette-sæson! Det har været en sand fornøjelse, at se denne klub blomstre og udvikle sig positivt lige fra første dag uden salt på vejene.

  Vi skød sæsonen i gang med et brag af en event, nemlig vores medvirken til åbningen af Graceland i Randers. Dette arrangement var en stor succes, hvor mange af vores medlemmer deltog. Vi havde et rigtig godt samarbejde med Mustang-klubben, som jeg tror og håber på at vi fremover kan lave flere arrangementer ...