• tøjshop

  Image
 • Kalender / Events

  Cccd julekalender / jule quiz

  24-12-2023

  Forårsmønstring

  11-05-2024

  Viking Run 2024

  Fra: 01-08-2024 14:00
  til: 04-08-2024 18:00

 • Velkommen til

  TrilleHøy
  27/06

  Allan8943
  07/03

  gibas1
  18/02

  Quist
  22/01

  little Blackie
  24/07

 • Generalforsamling Classic Corvette Club Danmark 8 oktober 2016

  #1Valg af Ordstyrer

  Valgt: Bente Toldbod

  #2Valg af referent

  valgt Peter Martedal

  #3 Formandens beretning:

  Vi har haft en god sæson, vejret har været blandet og dermed har aktivitetsniveau og antallet af corvette ture været meget varierende. Mange medlemmer har været rigtig gode til at skabe arrangementer, ture og oplevelse. Tak for jeres indsats og bidrag.
  Tak til nye medlemmer, tak for jeres indmeldelse, interesse og fremmøde her på generalforsamlingen.
  Hjemmesiden har været meget tidskrævende og informationsniveauet i klubben kan blive bedre, ligeledes ønsker formanden sig en mere velfungerende side, der er nemmere og bedre vedligeholdes. Såfremt medlemmer i klubben har ressourcer at bidrage med er de velkomne. Omkring informationsniveau er nogle af udfordringerne nu løst og medlemmer kan se frem til en øget frekvens af infomails.
  Turen til Sverige/Besøget hos Dream Factory var en god oplevelse, specielt at se lokaler, biler og opleve Dream Factory generelt. Vi kom også forbi et lille hverdagstræf, med ca. 250 US biler og ca. 100 EU biler, plus et ukendt antal MC’er.
  Årets Viking Run var en udpræget succesoplevelse for klubben og medlemmerne. Standen var velfungerende og stemningen omkring CCCD på Vikingrun var utrolig hyggelig. Stor tak til de medlemmer der hjalp med planlægning og det praktiske i forbindelse med Viking Run.
  Forum på hjemmesiden har ofte debat omkring ønsker til information, tiltag og forbedringer som gør klubben mere velfungerende. Husk at klubben skabes og drives af medlemmer, ikke af bestyrelsen. CCCD er medlemmernes klub og skal drives nedefra og op. Byd ind med aktiviteter, tiltag, træf og viden eller de ressourcer i har.
  Formanden afsluttede sin beretning med at takke de tilstedeværende for fremmødet til generalforsamling.

  #4 Regnskab.

  Helle gennemgik klubbens regnskab. Der er for året et mindre overskud på knap 500, hvilket er helt i tråd med klubbens ånd. Kontingent skal tilbage til medlemmer i form af aktivitet og klubliv, CCCD skal ikke spare op.
  Udskrift og detaljerede regnskabsposteringer er tilgængelig på klubbens side og kan kun ses af klubbens medlemmer.
  GF godkendte enstemmigt regnskabet.
  Hans løftede i forbindelse med regnskabet spørgsmålet om hvorledes nye medlemmer registrerer sig, det gøres i øverste højre hjørne på siden og medlemskab kan søges af alle.
  Jess gjorde i den forbindelse opmærksom på at siden rent teknisk udfordrer når man skal indmelde sig og kan således kræve at man skal bruge flere forsøg på at logge ind. Anders kigger på dette.

  #5 Indkomne forslag.

  Der er stilles forslag om at Øst og Vest koordinator ændres til en landskoordinator, således at funktionen er mere aktiv og samlet. Koordinatoren er en rent praktisk vidensbank for medlemmer der ønsker at skabe aktivitet i klubben og kan bistå med viden, erfaring og økonomi.
  Ændringen blev enstemmigt vedtaget.
  Nuværende koordinator Dan valgtes til rollen i det nye år. Dan takkede for tilliden og vil i det nye år prøve at være endnu mere aktiv således at flest mulig ideer bliver til træf og aktiviteter.

  §9
  Krav til medlemskontingent via Giro, skal udgå af vedtægterne
  - Blev enstemmigt vedtaget af GF

  Hjemmeside:
  Anders: Ønsker en mere funktionel hjemmeside.
  Niels: Nye medlemmer har svært ved at melde sig ind, Niels har skaffet flere medlemmer, men de kan ikke rigtig få indmeldelse via hjemmesiden til at fungere.
  Jan: Har kontakt til en der kan hjælpe med opbygning af helt ny side.
  Generelt: Der blev diskuteret ønsker og muligheder i forbindelse med en ny side, flere medlemmer har ressourcer her og ideer at byde ind med.
  Generalforsamlingen blev enige om at nedsætte et udvalg der, der skal løse opgaven omkring hjemmesiden.
  Til udvalget valgtes: Peter, Niels, Anders og Jan. Niels fastsætter og indkalder til første møde.
  Hermed havde GF behandlet alle indkomne forslag

  #6 Kontingent.

  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at fastholde kontingentet i sin nuværende størrelse.

  Pause: generalforsamling holdt pause med kaffe og gammeldags Æblekage Ala Anette

  #7 Valg.

  Valg til bestyrelse. Der skal vælges nyt medlem til bestyrelsen.
  Suppleant og kasserer skal ligeledes findes, da Helle og Kim træder tilbage efter eget ønske, Kim ønsker at give plads til nye kræfter og Helle ønsker at bruge sine kræfter andetsteds.
  Jesper valgtes som kassere.
  Niels valgtes som suppleant til bestyrelsen.
  Jess valgtes som nyt bestyrelsesmedlem.
  Revisor og revisor suppleant genvalgtes.
  Samtlige valg blev enstemmigt vedtaget af de forsamlede.

  #8 Eventuelt

  Årets medlem:
  Året medlem udmærker sig ved utrættelig indsats for klubben og dens medlemmer og har gjort en ekstraordinær indsats for udbredelsen af kendskabet til klubben uden for landets grænser, med store personlige omkostning i form af mistede personlige artefakter.
  Brian modtog under klapsalver titlen og vandrepokalen som årets medlem. som en ekstra erkendtlighed valgte klubben at erstatte den jakke han havde mistet i indsatsen for klubben "over there"

  Reservedele
  Niels: Jeg har for klubbens medlemmer fået en forhandler aftale på plads med en amerikansk forhandler, gennem denne kan klubbens medlemmer opnå betydelige rabatter på reservedele og udstyr til bilerne. Fragten er med container for at holde omkostningen, så leveringstid på 4-5 uger må påregnes.

  Arrangementer
  Jess: Fortalte om besøg og kursus hos Dream Factory, der kommer link til tilmeldelse på CCCD.DK, det er sidste chance for deltagelse, da Dream Factory har valgt at lukke ned for den del.
  Brian: her i klubben har vi tilsvarende viden og ressourcer om klassiske corvette og vi skal overveje om vi fremadrettet skal afholde tilsvarende arrangementer.

  Forårsmønstring: Helle og Brian tilbød at være værter for næste års forårsmønstring, hvilket der var god opbakning til.

  Niels: Næste års sommertræf kunne vi afholde på Langeland, så det ikke altid er Sjælland der kræver lang kørsel for resten af landet. Dan følger op.

  Anette: husk gløgg/jule arrangement 4 december i år.

  Klubtøj og klubshop
  Jan havde gode indspil her og tilbød at overtage driften af klubshoppen fremadrettet, hvilket generalforsamlingen bifaldt. Jan har således overtaget klubbens shop.


  GF havde en god snak omkring afholdelse og deltagelse i arrangementer med velgørenhed for øje, der er blandt medlemmerne rigtig gode erfaringer og vilje til at deltage. Efter rigtig mange indspil takkede den nyvalgte landskoordinator for de mange indspil og efterlyste et medlem der vil tage teten på at koordinere dette. Jess og Dan har teten på at nedsætte en arbejdsgruppe, der planlægge og koordinerer dette.

  Året Julefrokost.
  Formanden oplyste at Julefrokost er fuldt booket. Dog kan der såfremt medlemmer måtte ønske det skabes flere pladser, såfremt tilmeldinger kommer snarest.

  Herefter var der ikke flere punkter under eventuelt fra de forsamlede og årets generalforsamling afsluttedes i god ro og orden.

  Referent: Peter Martedal