• Vedtægter


  § 1

  Klubbens navn er CCCD: Classic Corvette Club Denmark.


  § 2

  Klubbens formål er;

  Klubbens formål er at formidle kontakt og fremme godt kammeratskab imellem Corvette-entusiaster med henblik på samvær om og bevarelsen af Chevrolet Corvette. Klubben skal på non-profit basis fremme adgangen til dokumentation og teknisk viden, samt formidling af kontakter, information og leverandøraftaler som understøtter restaurering og vedligeholdelsen af Chevrolet Corvette.  § 3

  I CCCD kan der optages medlemmer, som ejer en Corvette og / eller en anden amerikanerbil, uanset om den er indregistreret på danske nr. plader eller ej. Man kan også blive optaget som medlem hvis man har interesse for amerikanerbiler eller bare overvejer at købe én. Medlemskabet gælder medlemmet og dennes husstand. I CCCD skal der altid være en fordeling af bilerne således, at Corvetterne til enhver tid udgør minimum 80% af klubbens samlede vognpark. Ansøgning om medlemskab foregår via elektronisk formular på CCCDs hjemmeside/Forum. Det er til enhver tid bestyrelsens ret at afvise en ansøgning såfremt de finder det nødvendigt  § 4

  Bestyrelsen består af 5 (+1 suppleant) af generalforsamlingen valgte medlemmer, disse medlemmer skal være aktive medlemmer af CCCD.

  Medlemmerne vælges for en toårig periode således, at der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Hvert år vælges 1 suppleant.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

  Formand,
  Næstformand,
  Kasserer,
  Lands eventmager (ikke bestyrelsesmedlem)
  Web-master(denne funktion kan varetages udenfor den valgte bestyrelse men dog på vegne af denne)

  Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere poster.

  Suppleanten indgår aktivt i forefaldende bestyrelses arbejde, såvel ved møder som løbende mail korrespondance. Såfremt der opstår behov for afstemning internt i bestyrelsen, har suppleanten ikke stemmeret.

  En bestyrelsesbeslutning har kun gyldighed såfremt et simpelt flertal har stemt for den.

  Bestyrelsen har pligt til løbende at holde klubbens medlemmer orienteret om det daglige bestyrelsesarbejde, som et minimum bestående af et nyhedsbrev hver 3. måned. Såfremt der sker signifikante ændringer som vedrører alle klubbens medlemmer, skal der orienteres herom snarest muligt efter bestyrelses beslutning er truffet.  Sammen med valg til bestyrelsen vælger generalforsamlingen:

  En suppleant, som vælges hvert år.

  En revisor – vælges for en toårig periode

  En revisor suppleant – vælges for en etårig periode.  Et afgående bestyrelsesmedlem kan genopstille til valg på lige fod med andre opstillede.  § 5

  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 4. kvartal. (Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.)

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal i størst mulig grad udnytte moderne teknologi hvad angår såvel indkaldelse, afstemning samt afvikling af Generalforsamling. Endvidere kan bestyrelsen afvikle afstemninger via klubbens hjemmeside.

  Såfremt man af andre årsager ikke kan deltage i Generalforsamlingen, kan man enten stemme via brev eller via fuldmagt.
  Stemmer man via fuldmagt skal den fremvises til formanden umiddelbart inden påbegyndelse af Generalforsamling.

  Dagsordenen skal som et minimum indeholde følgende punkter:

  Valg af dirigent.

  Valg af referent.

  Formandens beretning.

  Fremlæggelse af Regnskab og budget.

  Indkomne forslag.

  Fastsættelse af næste års kontingent.

  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Eventuelt.  § 6

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog skal beslutning om ophævelse af klubben og anvendelse af evt. midler tiltrædes af min. 3/4 af samtlige aktive medlemmer. Passive medlemmer har taleret på Generalforsamlingen men kan ej stemme.  §7

  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel.

  Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige aktive medlemmer skriftligt ønsker dette, det er bestyrelsens pligt at afholde denne med 30 dages varsel og senest i løbet af 6 uger. Indkaldelse kan foregå via klubbens hjemmeside og/eller mail.  § 8

  Klubbens midler administreres af kassereren og opbevares på en bankkonto oprettet i CCCD’s navn. Det er kun kassereren der har adgang til kontoen.

  § 9

  Det årlige kontingent fastlægges af den ordinære generalforsamling og betales senest 4 uger efter modtagelse af information om konto nummer via mail. Indbetalings information fremsendes primo september. Såfremt et medlem ikke har betalt indenfor 4 uger efter fremsendelse af information om indbetaling, medfører dette automatisk udmeldelse af klubben, dette inklusiv udelukkelse af forum. Eventuel genindmeldelse kan ske på normal vis på et senere tidspunkt.  Nye medlemmer betaler ved indmeldelse enten 1/1 eller 1/2 kontingent alt efter tidspunkt for indmeldelse.

  Indmeldelse mellem 1/09 og 31/03 koster kr. 250,-
  Indmeldelse mellem 1/04 og 30/08 koster kr. kr. 125,-

  Klubbens bestyrelse kan indstille personer til æresmedlem, dette skal efterfølgende bekræftes med et simpelt flertal ved næstkommende Generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

  § 10

  Arbejdet i klubbens interesse er som et udgangspunkt ulønnet. Udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.  § 11

  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt(e-mail) til Kassereren og kan gøres på et hvilket som helst tidspunkt. Eventuelt resterende kontingent vil ikke blive refunderet. Udmeldelse indebærer samtidig øjeblikkelig sletning af profil, samt adgang til forum.  § 12

  Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, uanset antallet af fremmødte medlemmer, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Dog undtaget §6  § 13

  Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt en enstemmig bestyrelse finder det pågældende medlems opførsel / udtalelser etc. i strid med CCCD's interesser.
  Det ekskluderede medlem kan efterfølgende kræve taletid til næstkommende Generalforsamling med henblik på at tale sin sag. Eventuel stadfæstelse af eksklusion skal derefter bekræftes ved en efterfølgende afstemning.  § 14

  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

  Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.  § 15

  Det tilstræbes at afholde mindst 3 træf om året, herefter benævnt Forårs-, Sommer- og Efterårstræf. Sommertræffet afholdes i lige år på Sjælland(Viking Run) og i ulige år i Jylland. Endvidere skal det tilstræbes at afholde den Ordinære Generalforsamling ifm. afholdelse af Efterårstræffet.  § 16
  Det er den enkelte træfarrangørs pligt at forsøge at opnå et sådan budget at træfgebyret pr. deltager bliver ca. 300-500,- kr.
  Er dette ikke muligt grundet hyttepris etc., skal det skrives i invitationen at prisen ved eks. 20 deltagere kan blive omkring XXX kr.


  Alle træf afholdes af klubbens medlemmer for klubbens medlemmer.
  Gæster ved træf er meget velkomme.
  Gæster ved klubbens træf benytter sig ikke af faciliteter som klubbens medlemmer har betalt for at leje (bane, rullefelt etc.)

 • Flere tweetss

 • Seneste indlæg

  Pfingstl

  Det lader til at et “lille skub” fik løst...

  Det lader til at et “lille skub” fik løst problemet.

  Bilen er pludselig betalt og manden er tilfreds.

  Det løser naturligvis ikke problemet med den måde det er foregået på !!!

  Pfingstl 12-03-2019, 23:41 Gå til sidste indlæg
  Pfingstl

  Jeg synes faktisk at man er mere for viderekomne...

  Jeg synes faktisk at man er mere for viderekomne hvis man kan sælge en mands bil og så møde ham måned efter måned uden at fortælle at den er hentet og solgt uden accept og aftale om pris. Det er to...

  Pfingstl 11-03-2019, 21:40 Gå til sidste indlæg
  Shark

  Er man ikke lidt "for viderekommende" hvis man...

  Er man ikke lidt "for viderekommende" hvis man afleverer sin bil hos en mekaniker og så glemmer den og lader den stå der i flere måneder?

  Shark 11-03-2019, 18:48 Gå til sidste indlæg
  Pfingstl

  Pas på jeres biler !

  Blot en advarsel !!!

  En Tidligere Corvette ejer mangler også penge efter at hans bil er solgt i marts måned 2018. Men det er blot én af rigtig mange der har penge til gode. At biler kan afhentes...

  Pfingstl 11-03-2019, 09:30 Gå til sidste indlæg
  Shark

  Hej Ken Nej det kan jeg ikke huske. Sikkert...

  Hej Ken

  Nej det kan jeg ikke huske. Sikkert standard hydraulikolie fra traktorforhandleren?

  Shark 10-03-2019, 14:46 Gå til sidste indlæg

  Hej Karsten, Jeg ser hvad jeg kan finde, og hvad...

  Hej Karsten,
  Jeg ser hvad jeg kan finde, og hvad me åd serve styringen? Kan du huske hvad den fik der?

  På forhånd tak

  Med mange Corvette hilsner
  Kent

  09-03-2019, 23:16 Gå til sidste indlæg
  Shark

  Hej Kent Jeg kan ikke huske om den fik Dot 4...

  Hej Kent

  Jeg kan ikke huske om den fik Dot 4 eller 5.1, men de er kompatible så du bruger bare DOT 5.1 (ikke DOT 5).
  Køb et par flasker så du har nok til at få det hele skiftet.

  Shark 06-03-2019, 17:14 Gå til sidste indlæg
  Ruppe

  Hold da helt op :rofl:

  Hold da helt op :rofl:

  Ruppe 05-03-2019, 07:59 Gå til sidste indlæg
  KSondergard

  Uden smørelse går det ikke.... men hvilke?

  Hej Alle,

  Ved at være lang tid siden, men skulle lige have overstået nogle "bump på vejen" - bla. er jeg kommet af med min tinnitus, hun blev i Lyngby og jeg er flyttet til Hørsholm - så nu er der...

  KSondergard 04-03-2019, 15:33 Gå til sidste indlæg
  david

  Inden i bruger 200K

  Interessant artiklel

  https://nypost.com/2019/03/02/how-counterfeit-car-makers-are-scamming-enthusiasts/?fbclid=IwAR190Mjh5fSKWAfNbpeUxzb5LjHGyjAtt-jfDXtK4z0RtbTTDK8TZiwIOmk

  7021

  david 03-03-2019, 15:52 Gå til sidste indlæg
 • Klubsnak emner

  Pfingstl

  Pas på jeres biler !

  Tråd Starter: Pfingstl

  Blot en advarsel !!! En Tidligere Corvette ejer mangler også penge efter at hans bil er solgt i marts måned 2018. Men det er blot én af rigtig...

  Sidste Indlæg af: Pfingstl 12-03-2019, 23:41 Gå til sidste indlæg
  KSondergard

  Uden smørelse går det ikke.... men hvilke?

  Tråd Starter: KSondergard

  Hej Alle, Ved at være lang tid siden, men skulle lige have overstået nogle "bump på vejen" - bla. er jeg kommet af med min tinnitus, hun blev i...

  Sidste Indlæg af: Shark 10-03-2019, 14:46 Gå til sidste indlæg
  Elektrikeren

  Fast EZ-EFI sælges.

  Tråd Starter: Elektrikeren

  Fast-Efi indsprøjtnings system sælges med farveskærm, den oprindelige S/H følger også med. Der mangler benzinpumpe og benzinfiltre men ellers...

  Sidste Indlæg af: Elektrikeren 13-01-2019, 15:37 Gå til sidste indlæg
  John

  Automat gearkasse, overdrive eller ej?

  Tråd Starter: John

  Hvis man har automat gear i ens bil, og har en 3 speedgearkasse i bilen, som f. eks TH400 så findes der en del gode løsninger, hvis man ønsker flere...

  Sidste Indlæg af: John 11-01-2019, 20:19 Gå til sidste indlæg
  Hr. Nielsen

  God jul

  Tråd Starter: Hr. Nielsen

  Kære venner I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår. Vi håber at vi også i 2019 vil få mange hyggelige stunder...

  Sidste Indlæg af: Elektrikeren 08-01-2019, 19:17 Gå til sidste indlæg
  Jan 572

  C3 ramme mål

  Tråd Starter: Jan 572

  Hej derude. Jeg har brug for et krydsmål på en C3 ramme🤔. Et krydsmål fra bærekugle til tværstiver bag (ell et andet fast punkt) og det må...

  Sidste Indlæg af: david 30-11-2018, 15:55 Gå til sidste indlæg
  M&P

  Baghjuls lejer - bøs udskiftning

  Tråd Starter: M&P

  der er slør i baghjuls lejerne og bøs skal også skiftes. det er ikke en nem opgave, og derfor søger jeg en der kan gøre det eller har special...

  Sidste Indlæg af: M&P 26-11-2018, 20:15 Gå til sidste indlæg
 • Seneste blogs

  John

  Automat gearkasse, overdrive eller ej?

  Hvis man har automat gear i ens bil, og har en 3 speedgearkasse i bilen, som f. eks TH400 så findes der en del gode løsninger, hvis man ønsker fleregear i ens gearkasse. Dette lille skriv, vil...

  06-01-2019 11:17
 • Flere tweets..